flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                                                 

                                                                                                                                                Протокол загальних зборів              

                                                                                                                                                трудового колективу

                                                                                                                                                Господарського суду

                                                                                                                                                Житомирської області

                                                                                                                                             « 27» вересня 2017 р. № 1

                                                                                                                                           (зі змінами внесеними наказом

                                                                                                                                           Голови суду №9-ОД від  05.07.18 р.

                                                                                                                                           Протокол загальних зборів трудового

                                                                                                                                           колективу №1 від 05.07.18 р.)

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

  

  1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Господарського суду Житомирської області (далі – Правила) розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

1.2. Ці Правила є обов’язковими для виконання і поширюються на суддів та працівників апарату суду, а саме: працівників патронатної служби; працівників, які виконують функції з обслуговування; робітників (далі – Працівники апарату суду).

1.3. Метою Правил є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, якісного виконання завдань, покладених на Господарський суд Житомирської області (далі – Суд).

1.4. Правила доводяться до відома працівників суду, які зазначені у пункті 1.2. цих Правил і розміщуються на офіційній веб-сторінці суду веб-потралу «Судової влади України».

 

  1. Порядок призначення (прийняття), звільнення суддів та працівників апарату суду

2.1. Порядок призначення, переведення та звільнення суддів здійснюється відповідно до положень Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

2.2. Призначення працівників патронатної служби  до апарату суду і звільнення з роботи визначається Кодексом законів про працю України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», ст.92 Закону України «Про державну службу» та  Положенням про помічника судді, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 року.

2.3. Прийняття  працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників і звільнення з роботи визначається Кодексом законів про працю України.

2.4. Призначення судді на посаду чи його звільнення оформляється наказом голови суду, який видається на підставі акта про призначення на посаду судді, переведення судді чи звільнення судді з посади.

2.5. Призначення (прийняття), переведення та звільнення працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників, оформляється наказом керівника апарату суду, з яким вони ознайомлюються під підпис.

Призначення на посаду помічника судді здійснюється на підставі письмового подання судді без конкурсного відбору наказом керівника апарату суду.

2.6. При призначенні (прийнятті) на роботу осіб (за виключенням суддів і помічників суддів) з метою перевірки їх відповідності роботі, яка їм доручається, може бути обумовлене угодою сторін (ч.1 ст.26 КЗпП України) випробування.Строк випробування не може перевищувати при прийнятті на роботу працівників, які виконують функції з обслуговування – трьох місяців, а прийнятті на роботу робітників – одного місяця.

Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про призначення на посаду або прийняття на роботу.

2.7. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI при прийнятті на роботу працівника повідомляють про володільця його персональних даних  (Суд), склад та зміст зібраних персональних даних, права у сфері захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися персональні дані. Якщо майбутня робота пов’язана з обробкою персональних даних інших осіб, при прийнятті на роботу працівник надає письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які йому довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових чи службових обов’язків, за формою та в порядку, передбаченому Положенням про обробку персональних даних.

2.8. Призначеного або переведеного в установленому порядку суддю чи призначеного на посаду (прийнятого на роботу) працівника апарату суду в день виходу на роботу: працівники відділу по роботі з персоналом зобов’язані ознайомити з цими Правилами, посадовою інструкцією (крім суддів); відповідальна особа зобов’язана провести інструктаж з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці та цивільного захисту під підпис. Суддя та працівник апарату суду має бути забезпечений робочим місцем та необхідним для виконання своїх функціональних обов’язків технічним обладнанням.

2.9. Для осіб, які працюють понад п’ять днів, ведуть трудові книжки. Запис про період роботи за сумісництвом вносять до трудової книжки за бажанням працівника на підставі його заяви та довідки з місця роботи за сумісництвом.

Якщо до вступу на навчання особа не мала трудової книжки і Суд — перше місце її роботи, відділ по роботі з персоналом вносить до трудової книжки запис про час навчання у вищих навчальних закладах. Працівникам суду, що стають до роботи вперше, трудову книжку оформляють на підставі відповідної заяви не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.10. У разі звільнення працівник суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному  державному  органі  особі.  Уповноважена  особа зобов’язана прийняти справи і майно. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках. Один примірник акта видається особі, яка звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цієї особи.

2.11. У разі зміни матеріально відповідальної особи (звільнення, переведення, тимчасова відсутність), встановлення факту крадіжки або зловживань, псування цінностей тощо проводять інвентаризацію в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.12. У день звільнення роботодавець видає працівнику належно оформлену трудову книжку (із записом про звільнення) і здійснює повний розрахунок із ним. Якщо працівник відсутній на роботі у день звільнення, відділ по роботі з персоналом цього ж дня надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Трудову книжку може бути надіслано рекомендованим листом із повідомленням про вручення на підставі заяви працівника із зазначенням поштової адреси, на яку слід переслати трудову книжку. Пересилання трудової книжки за кордон заборонено. Трудову книжку звільненого працівника може бути видано іншій особі на підставі паспорта та нотаріально посвідченої довіреності.

Записи про причини звільнення в трудові книжки вносять у точній відповідності формулюванням чинного законодавства. Днем звільнення вважають останній день роботи.

 

 

  1. Права та обов’язки суддів та працівників апарату суду

 3.1. Судді та працівники апарату суду мають право:

–  брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

–  на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників;

–  на чітке визначення посадових обов’язків;

–  на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;

–  на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, стажу роботи, якості виконання працівником апарату суду своїх функціональних обов’язків;

–  на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

–  на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання посадових обов’язків;

–  на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

Судді та працівники апарату суду мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 

3.2. Судді та працівники апарату суду зобовязані:

–  дотримуватись Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про апарат суду, Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, цих Правил та посадових інструкцій;

–  не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

–  сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

–  своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження та вказівки керівництва;

–  діяти в межах своїх повноважень;

– повідомляти (за можливості - до початку робочого дня) безпосереднього керівника або відділ по роботі з персоналом про причини відсутності на роботі письмово, засобами телефонного чи електронного зв’язку або іншим доступним способом. У разі недотримання працівником цієї вимоги складають акт про відсутність працівника на робочому місці;

–  надавати листок непрацездатності до відділу по роботі з персоналом у перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності;

–  повідомляти відділ по роботі з персоналом протягом трьох робочих днів про зміну сімейного стану, місця проживання (перебування), про здобуття освіти;

– повідомляти відділ по роботі з персоналом про намір достроково перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку не пізніше ніж за три робочих дні до бажаної дати виходу на роботу;

–  у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

–  з повагою ставитися до громадян, керівників та співробітників,  сприяти створенню позитивного психологічного клімату в колективі, підтримувати доброзичливі відносини з колегами, уникати дій, що заважають нормальній роботі колег, ображають їх, принижують честь і гідність, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави;

–  з повагою ставитися до державних символів України;

– обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

– не допускати розголошення інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;

– забезпечувати збереження майна суду, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності);

– постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-кваліфікаційними програмами та шляхом самоосвіти;

– дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та цивільного захисту;

– дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці та на території  Суду;

– зачиняти вікна та двері кабінету, вимикати світло, до того як залишити робоче місце в кінці робочого дня;

– дотримуватися ділового стилю в одязі. По п’ятницях допускається вільна форма одягу;

Обсяг конкретних обов’язків кожного працівника апарату суду визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату суду в установленому порядку.

 

  1. Обов’язки голови, заступника голови суду та керівництва апарату суду

 

4.1.Керівництво суду зобов’язане:

– неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;

– при призначенні на посаду (прийнятті на роботу) працівників апарату суду роз’яснити їм права і обов’язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

– затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника апарату суду;

– визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;

– забезпечити здорові та безпечні умови праці;

– контролювати дотримання працівниками суду вимог чинного законодавства України, цих Правил, вживати щодо порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

– виплачувати працівникам суду заробітну плату регулярно в робочі дні, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

– постійно вдосконалювати організацію роботи суду, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників суду;

– проводити роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату;

– створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, а також активність працівників суду;

– сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників суду. Забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників суду.

 

  1. Робочий час і його використання. Час відпочинку. Відрядження.

 

5.1. Тривалість робочого часу суддів та працівників апарату суду не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота, неділя). Робочий час з понеділка до четверга триває з 9:00 год. до 18:00 год., у п’ятницю з 9:00 год. до 16:45 год.

Для робітника по обслуговуванню та ремонту будинків та прибиральників службових приміщень запроваджено гнучкий режим робочого часу. В умовах гнучкого режиму робочого часу, робочий день поділяється на три складові робочого часу:

 

  1. Фіксований час – час, коли працівник обов’язково повинен бути на робочому місці і виконувати свої виробничі функції:

Для робітника по обслуговуванню та ремонту будинків

(понеділок –четвер)

Для прибиральників службових приміщень

(понеділок –п’ятниця )

з 08 .00 год. до 13.00 год.

з 07 .00 год. до 12.00 год.

з 13 .45 год. до 17.00 год.

з 13 .00 год. до 16.00 год.

(пятниця)

 

з 08 .00 год. до 13.00 год.

з 13 .45 год. до 15.45 год.

 

  1. Час перерви на відпочинок і харчування :

Для робітника по обслуговуванню та ремонту будинків

Для прибиральників службових приміщень

з 13 .00 год. до 13.45 год.

з 12 .00 год. до 13.00 год.

3. Змінний час -  час, коли працівник на свій розсуд може починати та закінчувати свій робочий день (складає три години).

5.2. Перерва на відпочинок і харчування триває з 13:00 год. до 13:45 год. і не включається в робочий час. Працівники суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

5.3. Робота не провадиться у святкові дні та дні релігійних свят, перелік яких визначено ст. 73 КЗпП України.

Якщо святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним днем, вихідний день переносять на наступний після святкового або неробочого.

Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину. Норма не поширюється на працівників, для яких законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу та працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу.

5.4. У разі перенесення робочих днів відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України та статті 67 КЗпП робота провадиться за зміненим графіком.

День, роботу з якого перенесено, може припадати на період відпустки або тимчасової непрацездатності. Якщо цей період закінчується до робочої суботи, працівник має працювати в суботу на загальних підставах, відповідно до зміненого графіка роботи. Якщо нового працівника прийнято після дня, роботу з якого перенесено, але до робочої суботи, він також має працювати в суботу за зміненим графіком.

5.5. Облік робочого часу працівників апарату суду здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу. Облік робочого часу суддів суду ведеться у відповідному табелі робочого часу суддів автоматизованої системи документообігу суду.

5.6. Залишення робочого місця в робочий час суддями можливе з дозволу голови суду чи його заступника.

Залишення робочого місця в робочий час працівниками апарату суду можливе з дозволу керівника апарату суду або його заступника, а помічниками суддів – з дозволу суддів, яким вони безпосередньо підпорядковані та з обов’язковим поставленням до відома керівника апарату суду або його заступника.

5.7. За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст. 56 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника суду як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Установлення працівникові суду неповного робочого дня або неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу оформлюється наказом голови суду (щодо суддів) чи наказом керівника апарату суду (щодо працівників апарату суду).

5.8. Працівникам суду надаються щорічні (основна та додаткова) відпуски із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Помічнику судді надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні, яка оплачується відповідно до чинного законодавства.

Помічнику надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, яка оплачується відповідно до чинного законодавства.

Максимальна тривалість цієї щорічної додаткової відпустки становить  4 календарних дні. До стажу роботи, який дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, зараховуються:

- час фактичної роботи з особливим характером праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, який складає більше половини тривалості робочого дня;

- час щорічної основної відпустки та час щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, який припадає на робочі дні.

Фактична тривалість відпустки розраховується за попередній календарний робочий рік, який відлічується від дати затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, відповідно до обліку робочого часу з особливим характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, пропорційно стажу роботи, визначеному відповідно до абзацу четвертого цього пункту.

Помічник судді зобов'язаний подавати заяву про надання йому щорічної відпустки, погодженої з суддею, не пізніше як за 2 тижні до встановленого графіком терміну.»

5.9. Суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів.  Працівникам апарату суду надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних днів.

5.10. Щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів надається суддям, які мають стаж роботи більше 10 років.

5.11. Працівникам апарату суду надаються щорічні оплачувані додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у зв’язку з навчанням тощо).

5.12. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду (щодо суддів) та керівником апарату суду (щодо працівників апарату) на кожен календарний рік не пізніше 31 грудня та доводиться до відома всіх працівників суду. Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку працівників суду.

5.13. Надання відпусток працівникам суду оформляється наказом голови суду (щодо суддів) та наказом керівника апарату (щодо працівників апарату суду).

5.14. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.15. Відкликання з щорічної відпустки працівників суду допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна суду з додержанням вимог ч.8 ст.79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

5.16. Якщо працівник відбуває у відрядження, повертається з відрядження або відряджений спеціально для роботи у вихідний/неробочий/святковий день, то йому після повернення з відрядження  надається інший день відпочинку. Для отримання іншого дня відпочинку працівник, після повернення з відрядження повинен надати заяву, про компенсацію вихідного дня, який він був у відрядженні. На основі такої заяви видається відповідний наказ.

5.17. Працівник може не виходити на роботу у день вибуття у відрядження за домовленістю з безпосереднім керівником, а також якщо транспорт відправляється до 14:00. Працівник може не виходити на роботу у день прибуття з відрядження за домовленістю з безпосереднім керівником, а також якщо транспорт прибуває після 11:00.

 

  1. Заохочення працівників суду

6.1. Суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами.

6.2. За зразкове виконання своїх трудових обов’язків та інші досягнення у роботі керівництвом суду до працівників апарату суду застосовуються такі заохочення:

-внесення подання про представлення до заохочення чи нагородження Державною судовою адміністрацією України, Північно-західним апеляційним господарським судом, Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України та Судом.

6.3. Порядок заохочення працівників апарату Суду визначено у відповідних Положеннях.

6.4. Заохочення оголошуються в урочистій обстановці у присутності колективу Суду та заносяться до трудової книжки заохоченого працівника.

 

  1. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

7.1. Голова суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці, цивільного захисту та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою суду покладені відповідні функції в суді.

7.2. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, цивільного захисту, протипожежної безпеки.

7.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються суддями та працівниками апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та цивільного захисту.

7.4. За стан цивільного захисту, пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає голова суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

  1. Відповідальність працівників  суду за порушення трудової дисципліни

8.1. Суддя може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

8.2. Дисциплінарна відповідальність працівників апарату суду встановлена Кодексом законів про працю України. За порушення передбаченої цими Правилами трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків до працівника апарату суду може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани або звільнення.

8.3. Дисциплінарне стягнення щодо працівника апарату суду оформляється наказом керівника апарату суду, що оголошується працівникові під підпис.

8.4. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником апарату суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.5. Якщо протягом одного року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника апарату суду не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, вважається, що він не мав дисциплінарного стягнення.

8.6. Якщо працівник апарату суду не допустив нового порушення трудової дисципліни, сумлінно та якісно виконував посадові обов’язки, за поданням керівника відповідного самостійного структурного підрозділу стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення працівникові апарату суду не виплачується щомісячна премія, він не може бути заохочений у інший спосіб.

8.7. Зняття дисциплінарного стягнення оформляється наказом керівника апарату суду, про що оголошується працівникові апарату суду під підпис.