flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

                     

 

 

    Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» організаційне,  документальне,  інформаційно-технічне,  фінансове, кадрове,  матеріально-технічне забезпечення роботи суду, суддів та судового процесу забезпечує апарат суду.

   Безпосереднє керівництво апаратом суду здійснює керівник апарату, який  забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду та несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

     Заступники керівника апарату здійснюють керівництво діяльністю апарату суду в межах повноважень наданих керівником апарату суду.

Апарат суду сформований із семи відділів:

- відділ по роботі з персоналом суду;

- відділ планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку;

- відділ аналітичної роботи та судової статистики;

- відділ організації судового процесу та служби судових розпорядників;

- загальний відділ (канцелярія);

- відділ інформаційного забезпечення судового процесу;

- відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення.

   Також у складі відділу аналітичної роботи та судової статистики діє бібліотека, а у складі загального відділу (канцелярії) - архів.

  Керівництво діяльністю кожного з  відділів забезпечує начальник відділу, який  несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на цей відділ. 

   Крім того, в апараті суду утворено патронатну службу, до якої відносяться посади помічників суддів.

 Основні завдання відділу по роботі з персоналом суду:

- реалізація державної політики з питань управління персоналом у господарському суді;

- забезпечення здійснення керівником апарату суду своїх повноважень з питань управління персоналом;

- забезпечення організаційного розвитку господарського суду;

- добір персоналу господарського суду;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Основні завдання відділу планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку:

- організація роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання вимог чинного законодавства працівниками відділу під час виконання своїх обов'язків;

- організація бухгалтерського обліку і звітності;

- дотримання основних вимог щодо складання кошторису витрат на утримання апарату та його виконання;

- дотримання вимог чинного законодавства по оплаті праці, правильному використанню фонду оплати праці;

- недопущення перевищення кошторисних призначень на утримання суду;

- проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів та проведення перерозподілу коштів за кодами економічної класифікації, недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості. Організація належного щоденного обслуговування  приміщення суду, утримання його в належному стані;

- здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності суду, суддів та працівників апарату суду, підтримання належного внутрішнього порядку в приміщеннях суду, забезпечує безперебійне функціонування систем життєзабезпечення приміщень суду, облік та збереження матеріальних цінностей, поточний ремонт і технічне обслуговування приміщень суду, комп'ютерної та оргтехніки, експлуатацію і технічне обслуговування автомобільної техніки суду.

Основні завдання відділу аналітичної роботи та судової статистики:

- інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності суду (інформаційно-довідкова робота із законодавством, аналітична робота із судовою практикою, інформування громадськості про діяльність суду);

- інформаційно-статистичне забезпечення діяльності суду (накопичення, збирання, опрацювання, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації в автоматизованій системі документообігу суду);

- організація, проведення та координація заходів щодо здійснення узагальнення практики застосування судом чинного законодавства відповідно до планів роботи суду та планів роботи Вищого господарського суду України, Рівненського апеляційного господарського суду; 

- підготовка інформаційно-аналітичних довідок щодо стану здійснення правосуддя господарським судом Житомирської області;

- ведення всебічного вивчення, аналізу судової статистики та узагальнення судової практики;

- складання та обробка статистичних звітів.

Основні завдання відділу організації судового процесу та служби судових розпорядників:

- забезпечення організації ведення судового процесу;

- організація та планування роботи служби судових розпорядників;

- забезпечення виконання наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;

- забезпечення організації та проведення оперативних нарад, семінарських занять та навчань для секретарів судового засідання, судових розпорядників, старших судових розпорядників, інших видів підвищення кваліфікації;

- здійснення інших повноважень відповідно до розпоряджень керівництва суду;

Основні завдання загального відділу (канцелярії):

- здійснює прийом, реєстрацію та облік всієї вхідної кореспонденції, передавання документів до безпосередніх виконавців; контроль за своєчасним виконанням документів;

- здійснює прийом та реєстрацію апеляційних скарг та запитів;

- здійснює відправку всієї вихідної кореспонденції, в тому числі справ для відправки за межі суду;

- в межах своєї компетенції забезпечує надання відомостей за запитами на інформацію з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації ”;

- забезпечує вчасну відправку та отримання електронної пошти;

- здійснює облік вихідної кореспонденції;

- організовує та забезпечує ведення архіву суду.

Основні завдання відділу інформаційного забезпечення судового процесу:

- забезпечує безперервну та якісну роботу обладнання обчислювальної техніки, електронних комунікацій та програмного забезпечення;

- забезпечечує регулювання і налагодження, як в цілому так і окремих елементів обладнання та програмного забезпечення;

- забезпечує адміністрування серверів під керуванням операційної системи Windows Server 2008-2012 та роботу з базою користувачів Active Directory, налаштування, корегування, розподіл прав користувачів;

- забезпечує відповідність технічних параметрів обладнання та каналів зв’язку;

- забезпечує адміністрування серверів під керуванням операційної системи Ubuntu Server розподіл прав користувачів на доступ до глобальної мережі Internet, створення та видалення електронних скриньок;

- забезпечує працездатність програмного забезпечення, його перевірку на відповідність технічним характеристикам, а у разі необхідності приведення у зазначену відповідність;

- забезпечує працездатність встановленої мережі;

- забезпечує адміністрування інформаційної бази, автоматизованої системи документообігу суду;

- забезпечує організацію з побудови і впровадження, керування комплексною системою захисту інформації в нформаційно-телекомунікаційній системі та контролю за її функціонуванням;

- своєчасне створення резервних копій важливої інформації та баз даних, контролю якості збереженої інформації;

- забезпечує технічне обслуговування обладнання та комп’ютерної мережі, працездатності серверного обладнання;

- здійснює супровід веб-сайту суду та ін.

Основні завдання відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення:

-  здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності суду, суддів та працівників апарату суду;

- підтримання приміщення суду в стані, придатному для його належного функціонування, проведення капітальних та поточних ремонтів, технічного оснащення приміщень, інформаційно-технічного забезпечення (в частині придбання обладнання, комплектуючих, послуг з монтажу), створення безпечних і комфортних умов для суддів, працівників апарату суду та осіб, які перебувають у суді;

-  забезпечення безперебійного функціонування систем життєзабезпечення приміщень суду, облік та збереження матеріальних цінностей,  комп'ютерної та оргтехніки;

-  забезпечення експлуатації і технічного обслуговування автомобільної техніки суду;

-  участь у роботі з планування та проведення мобілізаційної підготовки в суді в умовах воєнного стану;

-  участь у забезпеченні безпеки суддів і працівників апарату суду в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану;

-  розробка проектів договорів на придбання товарів і послуг для потреб суду.