flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Господарському суді Житомирської області

 

        

 

 

                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО                     

                                                                                                                                                                               наказ голови

                                                                                                                                                                               Господарського суду

                                                                                                                                                                               Житомирської області

                                                                                                                                                                               24.09.2020 № 65-ОД

 

 

            ПОЛОЖЕННЯ

                    про забезпечення доступу до публічної інформації

                      у Господарському суді Житомирської області

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Господарському суді Житомирської області (далі – Суд).

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації в Суді, здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), «Про державну таємницю», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про запобігання корупції», Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, та інших нормативно-правових актів із цих питань.

1.4. Реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз запитів на інформацію та надання консультацій запитувачам під час оформлення запитів забезпечує загальний відділ (канцелярія) Суду.

1.5. Контроль за наданням публічної інформації здійснюють у межах компетенції керівник апарату Суду та заступники керівника апарату.

Розділ 2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується відповідно до статті 5 Закону.

2.2. Публічна інформація надається запитувачам у тому вигляді, у якому вона створена і зберігається в Суді.

2.3. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом, вимоги щодо оформлення якого визначено Законом.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подати такий запит шляхом заповнення відповідних форм запитів, які передують тексту цього Положення та які можливо роздрукувати з офіційного вебсайту Суду або отримати в загальному відділі (канцелярії)  Суду.

Також запитувач може заповнити форму для електронного інформаційного запиту на отримання публічної інформації на офіційному вебсайті Суду (на головній сторінці або в розділі «Громадянам») та автоматизовано направити його до Суду в електронному вигляді.

Інструкція щодо заповнення електронного запиту на інформацію додається до форми електронного запиту.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може самостійно подати письмовий запит на інформацію, його мають оформити працівники загального відділу (канцелярії) обов'язково зазначивши в запиті на інформацію своє прізвище, ім'я, по батькові, посаду, контактний телефон, причину оформлення, та надати копію цього запиту особі, яка його подала.

Запитувачі інформації мають право доступу до спеціального місця у приміщенні Суду для роботи запитувачів із документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо інформацію віднесено до інформації з обмеженим доступом.

Обмеження доступу до інформації про діяльність Суду здійснюється відповідно до Закону при дотриманні сукупності вимог, визначених у частині другій статті 6 Закону.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Господарському суді Житомирської області, визначається відповідним наказом голови Суду.

2.5. Відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації за запитами в Суді є начальник загального відділу (канцелярії) та керівники структурних підрозділів Суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запити, а також розміщення вказаної інформації на офіційному вебсайті Суду та інформаційному стенді в приміщенні Суду забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Суду за такими напрямами діяльності:

-  про  інформацію довідкового характеру з Автоматизованої системи документообігу Суду (далі - АСД), документів, що зберігаються в архіві Суду; про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в усній формі (за телефоном) – працівники загального відділу (канцелярії).

-  про доступ до судових засідань у Суді – начальник відділу організації судового процесу та служби судових розпорядників;

-  про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, результати конкурсу, проходження державної служби, інші питання, пов’язані з кадровим забезпеченням - начальник відділу по роботі з персоналом;

- про нормативно-правові засади діяльності Суду, статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду, відомості з бібліотечного фонду -  начальник відділу аналітичної роботи та судової статистики;

- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду, щодо технічних питань роботи АСД, наповнення інформацією вебсайту Суду – начальник відділу інформаційного забезпечення судового процесу;

- про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми та іншу інформацію, передбачену статтею 28 Бюджетного кодексу України; про доходи суддів і працівників апарату Суду – начальник відділу планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку;

- про матеріально-технічне забезпечення Суду; публічні закупівлі; договори; утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків; обслуговування території; створення працівникам безпечних умов праці; охорону праці та техніку безпеки; пожежну безпеку; інші питання матеріально-побутового, господарського забезпечення та розпорядження державним майном - начальник відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення.

За рішенням керівництва Суду можуть бути визначені інші особи, відповідальні за надання відповіді на запити, розміщення публічної інформації на офіційному вебсайті Суду та інформаційних стендах.

Розділ 3. Надання публічної інформації про діяльність Суду

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Суду забезпечується відділом інформаційного забезпечення судового процесу відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та інших нормативно-правових актів.

Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 1 до цього Положення.

3.2. У приміщенні Суду, де забезпечено вільний доступ осіб, розміщується інформація:

1) про розклад роботи Суду, порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Суду;

2)  про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;

3)  банківські реквізити для сплати судового збору;

4)  зразки заяв, поданих до Суду;

5) правила пропуску осіб до приміщення Суду та на його територію транспортних засобів;

6) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

3.3. Розміщенню на офіційному вебсайті Суду, зокрема, підлягають:

3.4. Судові рішення, що ухвалюються за результатами розгляду справ, оприлюднюються  в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

3.5. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством України.

Розділ 4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються  в АСД Суду відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Після отримання та реєстрації запиту на інформацію працівник загального відділу (канцелярії), який здійснював реєстрацію, невідкладно передає його керівництву суду з позначкою «Запит на інформацію».

4.3. Згідно резолюції керівництва суду інформаційний запит передається відповідальному виконавцю, який готує відповідь у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.4. У разі якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники відповідних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6. цього Положення.

За рішенням голови Суду або керівника апарату Суду відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов'язані не пізніше двох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

4.5. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник структурного підрозділу апарату Суду, відповідальний за надання інформації за таким запитом, за погодженням з керівництвом Суду може продовжити строк розгляду запиту на інформацію до 20 робочих днів. Про продовження строку розгляду такого запиту запитувача повідомляють у письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.6.  Відповіді на запити підлягають обов'язковій реєстрації в загальному відділі  (канцелярії) Суду.

4.7. Відповіді на запити на інформацію, що надсилаються запитувачу інформації електронною поштою, роздруковуються на паперовому носії в одному примірнику та передаються до загального відділу (канцелярії) для їх реєстрації та опрацювання у загальному порядку. Відповіді надсилаються запитувачам інформації з офіційної електронної адреси Суду.

Відповіді з відміткою про надсилання їх запитувачу електронною поштою залишаються у загальному відділі (канцелярії) для зберігання відповідно до номенклатури справ та подальшого опрацювання, в т.ч. і формування звітів щодо задоволення запитів на інформацію.

Розділ 5. Порядок надання інформації про діяльність Суду

5.1.  Відповідь на запит на інформацію надається керівником відповідного структурного підрозділу за підписом керівника апарату Суду.

5.2. У разі якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит на інформацію вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. Якщо ж частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

5.3. Суд має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) Суд не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.4. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. Керівник самостійного структурного підрозділу, відповідального за надання відповіді на запит на інформацію, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до Суду запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних з копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5.5. Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

Додаток 1. Порядок взаємодії Господарського суду Житомирської області з представниками засобів масової інформації