flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До 20-річчя від дня створення в Україні системи господарських (арбітражних) судів України

04 червня 2011, 09:13

До 20-річчя від дня створення в Україні системи господарських (арбітражних) судів України

Наближається значна подія в житті господарських судів України –       20-річчя від дня створення в Україні системи господарських (арбітражних) судів України.

Говорячи про історію створення і розвитку господарського судочинства в нашій державі, варто зазначити, що вона невід’ємна від історії самої України.

Поява судових органів в Україні сягає в далекі часи Київської Русі. Саме тоді у ХІІ столітті стали створюватись перші купецькі корпорації та суди для торгівельного стану. Сам арбітраж, як засіб розгляду спорів відомий ще з часів античності, а спеціальні торгівельні суди вперше згадувалися ще в Древньому Римі.

Історія свідчить, що поряд із загальними судами завжди існували суди для вирішення  спорів, які виникали з комерційної діяльності, незалежно від того, за яких умов вона здійснювалася.

На теренах Російської імперії початок діяльності комерційних судів пов’язаний саме з територією України і відслідковується як двісті років тому. Перший Статут комерційного суду був прийнятий для міста Одеси в 1808 році.

На початку 70-х років ХІХ століття на теренах Російської імперії функціонували дев’ять комерційних судів. Характерною особливістю судочинства в комерційних судах була швидкість і оперативність в розгляді справ.

14 травня 1832 року було опубліковано Загальне Положення про заснування комерційних судів у Російській імперії. Так було створено систему комерційних судів – попередників сучасних арбітражних судів. Комерційні суди діяли до 1917 року. Декретом про суд №1 радянська влада їх ліквідувала.

Після закінчення громадянської війни виникла необхідність у створенні спеціальних органів для вирішення спорів між підприємствами та організаціями. Такими органами стали арбітражні комісії.

5 червня 1931 року Постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету та Ради народних комісарів УСРР було затверджено Положення «Про державний арбітраж УСРР». На підставі цього Положення був створений державний арбітраж при Раді народних комісарів УСРР. Завданням Держарбітражу УРСР було визначено розв’язання майнових спорів між установами, підприємствами та організаціями.

Тільки Конституцією СРСР 1977 року Державний арбітраж був визнаний конституційним органом з розгляду господарських спорів.

До 1988 року органи Державного арбітражу діяли при виконавчих органах державної влади, а з 1988 року були виведені з підпорядкування органів управління, стали самостійними.

На теренах молодої держави Законом України від 04.06.1991 року «Про арбітражний суд» арбітражним судам було надано статус органів судової влади і покладено на них відповідальність за здійснення правосуддя в господарських відносинах.

В подальшому Законом України від 20.02.1997 року слово «арбітр», замінено словом «суддя», що ще більше підкреслило правову природу арбітражних судів, як спеціалізованих судових установ для здійснення правосуддя з господарських справ.

Надалі прийнято ряд законів, що вносили суттєві зміни в судоустрій та судочинство, тобто було проведено «Малу судову реформу». Було внесено зміни до Законів України: «Про судоустрій України», «Про статус суддів», «Про органи суддівського самоврядування», «Про кваліфікаційні комісії», став діяти Господарський процесуальний кодекс замість Арбітражного процесуального кодексу. У 2001 році арбітражні суди перейменовано у господарські.

Продовжувалось реформування судової системи – одна з найскладніших та найвідповідальніших проблем становлення державності.

Система господарських судів досить успішно пройшла період становлення і підтвердженням цьому є прийнятий 7 липня 2010 року Закон України «Про судоустрій та статус суддів», яким закріплено за Вищим господарським судом України право остаточної касації. Характерними особливостями Закону є те, що ним чітко визначено організацію здійснення правосуддя, систему судів загальної юрисдикції, статус суддів, а також порядок здійснення суддівського самоврядування.

Прийняття нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» можна розглядати як вагомий крок до утворення доступної та дієвої судової системи відповідно до Конституції України та міжнародних стандартів у галузі правосуддя.

20 років – це достатній відрізок часу для того, щоб проаналізувати накопичений досвід, виділити основні етапи становлення господарського судочинства.

Судді та працівники апарату суду виконують великий обсяг необхідної для суспільства і держави роботи. Сьогодні господарські суди – це дієва, високопрофесійна спеціалізована судова ланка, здатна надійно забезпечувати одну з основних вимог щодо рівності всіх суб’єктів господарювання перед законом.

Протягом всіх років роботи господарського суду Житомирської області якість розгляду господарських спорів є достатньо високою, вона характеризується тим, що більш як 98% прийнятих судом рішень набрало законної сили і працюють на економіку України.

Працівники суду глибоко шанують і завжди пам’ятають керівників, яких уже немає серед нас, а саме: Протасевич О.В., головний державний арбітр, який пропрацював на займаній посаді 18 років (1966-1984р.р.);            Ляхевич А.П., головний державний арбітр, голова арбітражного суду (1984-1997р.р.).  Також згадуємо суддів у відставці, які свій трудовий шлях присвятили арбітражній (господарській) справі. Це, насамперед, судді Хитрич В.С., Горшкова Н.Ф., Оксенюк А.П., Зав’язун В.С., який з 1997 року по 2002 рік перебував на посаді голови арбітражного (господарського) суду. Також варто згадати суддів, які раніше працювали у господарському суді, а на даний час працюють в апеляційних та касаційних інстанціях господарських та адміністративних судів, а саме: Шкляр Л.Т.,          Веденяпін О.А., Гулова А.Г., Будішевська Л.О., Філіпова Т.Л., Пасічник С.С., Зарудяна Л.О., Сичова О.П., Брагіна Я.В.

На сьогодні в господарському суді Житомирської області працює 20 суддів, це досвідчені та порядні працівники.

Тільки професіоналізм судді та працівників апарату суду, їх мудрість, виваженість, розуміння сучасних умов, витримка і почуття відповідальності – запорука подальшої успішної діяльності кожного суду і судової системи в цілому.

Завдяки нашим історичним надбанням, набутому досвіду і високо кваліфікаційному складу суддів та працівників апарату суду нам вдасться ще більше підняти авторитет системи господарських судів України.

Здійснюючи правосуддя, господарські суди безпосередньо сприяють позитивним економічним перетворенням у державі, формуванню конкурентного середовища серед суб’єктів господарювання усіх форм власності. Діяльність господарських судів сьогодні стала важливим інституційним засобом реалізації державної економічної політики, оскільки, приймаючи рішення в господарських справах, вони здійснюють оцінку законності конкретних дій суб’єктів господарювання і спрямовують їхню діяльність у правове поле.

Роки напруженої, самовідданої праці вивели господарський суд Житомирської області на рівень, який здатний якісно забезпечити захист прав суб’єктів господарювання та їх рівність перед законом.

Згідно статистичних бюлетенів Вищого господарського суду України показники якості судових актів, прийнятих господарським судом на протязі багатьох років залишаються одними з кращих серед господарських судів України.

Впродовж 2010 року до господарського суду Житомирської області надійшло 2749 позовних заяв, що на 11,3% менше, ніж у минулому році (3098), за результатами роз­гляду яких закінчено провадження по 2424 справах, що на 1,7% менше рівня минуло­го року (2644 справ).

Структура вирішених  господарським судом Житомирської області у 2010 році спорів за їх категоріями у процентному відношен­ні наступна: спори про укладення, зміну та розірвання договорів, визнання їх недійсни­ми – 8,9%; майнові спори - 77%; про банкрутство – 3,5%; визнання недійсними актів – 0,8%; про право на об'єкти інте­лектуальної власності - 0,2%; справи з інших позадоговірних немайнових спорів – 9,6%

Найбільше зросла кількість вирішених справ з майнових спорів про виконання гос­подарських договорів та з інших підстав -1867 справи, а у 2009 року було вирішено 1866 справ даної категорії, у процентному відношенні зростання складає 0,04% . Також зросла кількість справ про укладення, зміну та розірвання договорів, ви­знання їх недійсними на 0,6%. На 0,3% зменши­лась кількість спорів про визнання актів,недійсни­ми у порівнянні з кіль­кістю спорів даної кате­горії у 2009 році, на 0,6% зменшилась кількість спорів, з інших позадоговірних немайнових спорів .

Актуальним і проблемним для держави, зокрема соціальної сфери, залишається питання банкрутства.

Відповідно до статистичних даних відбулося  зменшення кількості закінчених справ про банкрутство з 122 справ у  2009 році до 85 справ у 2010 році, що обумовлено зовнішніми  чинниками, які не залежать від суду. Сталою ознакою виріше­них господарським судом області спорів є кількіс­на перевага справ з майно­вими  вимогами,  більше половини з яких пов'язано із розрахунками  за продукцію, товари, послуги.

В останні роки відмічається ріст розглянутих справ зі складною категорією спорів.

Протягом 2010 року у порівнянні з минулим роком, відбулося збільшення кількості майнових спорів, пов’язаних із орендними правовідносинами; розрахунками за продукцію, товари, послуги; лізинговими правовідносинами; виконанням договорів кредитування, підряду, перевезення; охороною навколишнього природного середовища, тощо.

Господарським судом Житомирської області постійно вивчається і узагальнюється судова практика, що сприяє правильному застосуванню законодавства в умовах його недосконалості та проблем у формуванні єдиної і правильної судової практики.

Позитивні тенденції окреслюються і в якості ухвалювання судом рішень, ухвал, постанов.

Загальний показник змінених і скасова­них судових актів за 2010 рік у апеляцій­ному та касаційному порядку, прийнятих господарським судом Житомирської облас­ті, склав 2,5% і є найкращим серед госпо­дарських судів України (середній показник по місцевих господарських судах – 3,9%) та нижчим від показника у 2009 році, який складав 2,8%.

Тож з нагоди 20-ої річниці від дня створення в Україні системи господарських (арбітражних) судів бажаю всім суддям, працівникам апарату господарських судів України міцного здоров’я, творчої наснаги на довгі роки життя, злагоди і миру, родинного тепла, благополуччя, впевненості, що наша співпраця завжди приноситиме великі успіхи у благородній справі для процвітання суверенної України.

Від вашої праці великою мірою залежить мир, спокій, зміцнення законності та правопорядку, надійний захист суспільства від беззаконня.

Нехай людська шана стане подякою вам за плідну працю, неупередженість і чесність.

Нехай завжди світять вам яскраві зірки, увесь світ навколо буде добрим і стабільним, Ваші близькі здоровими і благополучними, друзі  й колеги уважними та чуйними.

Хай не зрадять вас витримка та сила духу, не вичерпуються джерела наснаги та оптимізму, завжди повниться сонячним теплом та достатком оселя!

Бажаємо Вам і надалі здійснювати правосуддя на притаманному  високопрофесійному рівні і своєю діяльністю сприяти всебічному зміцненню судової влади та підвищенню її авторитету в суспільстві.

 

Голова господарського суду

Житомирської області                                                                                             В.Бобрович