flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інтервью В.М.Бобровича в газеті Житомирщина

16 червня 2011, 11:59
 

Володимир БОБРОВИЧ

«Судді мають бути совістю громадянського суспільства»

 

4 червня виповнюється 20 років створення системи господарських (арбітражних) судів України. Впродовж 19 років незмінно трудиться в гос­подарському суді Житомирської області В. М. Бобрович, 8 років із них він є головою суду. За сумлінну працю й високий професіоналізм Володимир Миколайович удостоєний почесного звання «Заслужений юрист України».

Спеціальний кореспондент «Житомирщини» зустрілася з В.М. Бобровичем і попросила його розповісти про роботу судового органу та реформування судової гілки влади.

Володимире Миколайовичу, сис­тема господарських (арбітражних) судів є ровесницею нашої незалежної держави. Як пов'язаний розвиток господарського судочинства з роз­будовою України?

Нерозривно. Після здобуття неза­лежності в нашій державі розпочалася копітка праця над створенням судової влади як повноцінної і самостійної гілки влади. Господарські суди займають нині провідну роль у системі судів загальної юрисдикції. їх позиція ще зміцнилася у зв'язку з ініційованою Президентом України судовою реформою та прийнят­тям Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

Яка головна мета судової ре­форми?

Насамперед удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європей­ських стандартів. Президентом України визначено гарантування права особи на справедливий суд та наголошено, що судова гілка влади повинна бути незалежною, ефективною, щоб кожна людина почувала себе захищеною від свавілля чиновників, помилок і рішень, які порушують права людини. Разом із піднесенням авторитету судової гілки влади та престижу професії судді, на­голошено й на підвищенні відповідаль­ності суддів за допущені порушення при здійсненні судочинства. Як визначив В.Ф.Янукович, судді мають бути сові­стю громадянського суспільства, їхнє глибинне завдання виконувати роль арбітрів, які врівноважують інтереси держави, суспільства та громадян.

Зауважу, що проведення судової реформи однозначно підтримали го­лова Вищого господарського суду України В.І.Татьков та голова Ради суддів господарських суддів України О.С.Удовиченко, зазначивши, що осно­вним досягненням її є те, що судова система позбавилася політизованості.

Розкажіть, будь ласка, конкретні­ше про основні зміни, які вніс новий Закон у частині судоустрою та ста­тусу суддів.

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» приніс чимало нового для судової гілки влади. Так, запрова­джені спеціалізовані суди на чолі з ви­щими спеціалізованими судами. Іншим основним елементом є посилення ролі суддівського самоврядування, чітке розмежування повноважень Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які виконують спільні кваліфікаційно-дисциплінарні функції. Підвищено незалежність суддів, усунуто можливості для будь-якого впливу на них як керівництвом суду, так й інши­ми державними органами, зокрема, Верховною Радою України, який міг учинятися, наприклад, при призначенні на посаду судді безстроково. Крім того, запроваджено автоматизовану систему розподілу справ, чітко визначено строки їх розгляду, обмежено можливості тяга­нини вирішення спорів шляхом безпід­ставного апеляційного або касаційного оскарження судових актів.

Звичайно, виникають і деякі проблемні моменти, зокрема, не повною мірою виконується визначений напрямок на поліпшення фінансування судів, суд­дівської винагороди. Сподіваємося, що найближчим часом держава вирішить ці питання.

Які напрацювання має господар­ський суд Житомирської області?

Приємно зазначити, що наш суд за якісними показниками вважається од­ним з найкращих серед господарських судів України. Це свідчить про високий професійний рівень суддів та відданість своїй нелегкій праці, що, до речі, було відзначено на засіданні пленуму Вищого господарського суду України.

Чи великий обсяг роботи має господарський суд Житомирської області?

Судіть самі: за останніх 10 років до господарського суду області надійшло 41286 позовних заяв та заяв про бан­крутство. За результатами роботи в першому півріччі маємо позитивну дина­міку збільшення надходження кількості заяв та розглянутих справ, що, на моє переконання, свідчить про зростання довіри до нашого суду, а також про авторитет господарських судів у судовій системі України.

Якщо можна, коротко про категорії справ, які розглядаються господарським судом.

Як і всі господарські суди, Жито­мирський розглядає найрізноманітніші категорії справ. Основна частина це майнові спори господарюючих суб'єктів, пов'язані з виконанням договорів (роз­рахунки за товари та послуги); поза­договірні немайнові спори, а також спори про визнання актів недійсними; корпоративні спори; визнання права власності; спори про укладення, зміну, розірвання договорів та визнання їх не­дійсними; справи, пов'язані з правом на об'єкти інтелектуальної власності.

Особливе місце посідають спра­ви про банкрутство господарюючих суб'єктів, оскільки ця категорія дуже тісно пов'язана з економікою держави, функціонуванням її фінансової та банків­ської систем. Тому будь-які негаразди в цих сферах відразу позначаються на платоспроможності суб'єктів госпо­дарювання, призводять до порушення нормальної роботи підприємств та обу­мовлюють виникнення кредиторської заборгованості, зокрема, із заробітної плати, податкових та інших обов'язкових платежів. Дуже непокоїть, коли банкру­тами стають флагмани промисловості області, які мають велике економічне та соціальне значення для регіону й країни в цілому.

Тому при розгляді справ про банкрут­ство пріоритетним завданням є вжиття усіх можливих процесуальних заходів щодо погашення кредиторської забор­гованості з виплати заробітної плати працівникам цих підприємств, зняття соціальної напруги. Маю зазначити, що питанню повернення такої проблемної заборгованості особливу увагу приді­ляють голова обласної державної адмі­ністрації С.М.Рижук та голова обласної ради Й.А.Запаловський.

Зважаючи на те, що інтерв'ю відбувається в переддень вашого професійного свята, що ви хотіли б побажати своїм колегам?

Перш за все, щоб судді приймали справедливі рішення, а громадяни були задоволені їхньою роботою. Розгляда­ючи справи, ніколи не можна забувати про відповідальність, свій статус і ті за­вдання, які покладає на нас суспільство. А ще зичу своїм колегам професійних злетів, а також благополуччя й родин­ного затишку.

 

Інтерв'ю взяла

Галина ПРОНІНА.